WYPRZEDAŻ do -70%! Odkryj produkty już od 99 zł!

Regulamin Karty Podarunkowej Olsen

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ OLSEN

obowiązujący od dnia 2.11.2020 r.

§ 1. DEFINICJE

Definicje terminów pisanych wielką literą, użyte zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, występujące w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

1.Wydawca – Olsen Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Czerniakowska 87A 00‑718 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210010, NIP: 5213293477, REGON: 015755965, adres e-mail: [recepcja@olsen.pl], numer telefonu [+225011100], kapitał zakładowy 50 000,00 zł, właściciel marki Olsen;

2.Sklep Olsen – położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny sklep (punkt handlowy) prowadzony pod marką Olsen przez Wydawcę wchodzący w skład sieci sklepów Olsen i oferujący do sprzedaży Produkty (zarówno salony regularne i outletowe Wydawcy). Informacje na temat lokalizacji Sklepów Olsen są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.eolsen.pl

3.Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie karty magnetycznej na okaziciela o ograniczonym terminie ważności 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej nabycia. Karta podarunkowa wydawana jest w Sklepie Olsen lub za pośrednictwem innych podmiotów, z którymi współpracuje Wydawca na zasadach określonych w Regulaminie i uprawnia Nabywcę lub Użytkownika do gromadzenia na niej środków i do nabycia Produktów oferowanych do sprzedaży za zgromadzone na Karcie Podarunkowej środki, w dowolnym Sklepie Olsen. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą;

4.Nabywca – osoba, która nabywa bezpośrednio od Wydawcy, lub za pośrednictwem innych podmiotów z którymi współpracuje Wydawca Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

5.Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej przedstawiający ją do użycia w Sklepie Olsen celem zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub zasilenia Karty Podarunkowej;

6.Produkty – odzież oraz akcesoria dla kobiet oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Sklepie Olsen;

7.Regulamin – niniejszym regulamin Karty Podarunkowej dostępny w Sklepach Olsen oraz na stronie internetowej Wydawcy prowadzonej pod adresem www.olsenfashion.com.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania i korzystania z Karty Podarunkowej.

2.Nabywca lub Użytkownik jest posiadaczem Karty Podarunkowej.

3.Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie zakupu Produktów oferowanych w ramach Sklepów Olsen

4.Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej.

5.Środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej zachowują ważność przez 12 (słownie: dwanaście) miesięcy liczonych od dnia nabycia Karty Podarunkowej do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

6.Dokonywanie płatności przy pomocy Karty Podarunkowej za Produkty jest możliwe od momentu jej nabycia i w okresie ważności środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, a z upływem okresu ważności środków pieniężnych prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu ważności środków na Karcie Podarunkowej z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

7.Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Sklepie Olsen oraz online wchodząc na stronę www.eolsen.pl

8.Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

9.Podrobione lub przerobione Karty Podarunkowe nie będą honorowane przez Wydawcę w ramach zakupów Produktów dokonywanych w Sklepach Olsen.

10.Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym faktury VAT.

11.Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę lub Użytkownika z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.

§ 3. WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1.Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje w zamian za środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej. Nabywca może zakupić Kartę Podarunkową w Sklepie Olsen lub za pośrednictwem innych podmiotów, z którymi współpracuje Wydawca na zasadach wskazanych w regulaminach świadczenia usług ww. podmiotów.

2.Karta Podarunkowa może zostać zasilona przez Nabywcę lub Użytkownika kwotą w minimalnej wysokości 100 (słownie: sto) zł oraz kwotami: 150, 200 zł, 300 zł, 500 zł, 1000 zł. Nabywca może otrzymać na Kartę Podarunkową środki pieniężne odpowiadające kwocie zwracanego Produktu.

3.Kartę Podarunkową można zakupić wyłącznie przy pomocy gotówki lub innych środków płatniczych dopuszczonych przez Wydawcę. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu innej Karty Podarunkowej lub innych środków płatniczych niewskazanych wyraźnie w zdaniu poprzedzającym. Nabywca nie może dokonać zakupu Karty Podarunkowej za kwotę niższą niż wartość nominalna zdeponowanych na niej środków, co w szczególności oznacza, że w zakresie zakupu Karty Podarunkowej nie znajdują zastosowania oferowane przez Wydawcę rabaty, promocje, wyprzedaże lub innego rodzaju upusty, chyba że warunki obowiązywania danego rabatu, promocji, wyprzedaży lub innego rodzaju upustu stanowią inaczej. Przy pomocy Karty Podarunkowej można natomiast dokonać zakupu przecenionych Produktów bądź Produktów nabywanych z wykorzystaniem rabatu, promocji lub innego rodzaju upustów. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu przy jednoczesnym użyciu więcej niż jednej Karty Podarunkowej.

4.Wydawca, po otrzymaniu od Nabywcy w Sklepie Olsen płatności za Kartę Podarunkową, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz przyjmowania jej do użycia i realizacji w Sklepach Olsen na zasadach określonych Regulaminem.

5.Karta Podarunkowa jest aktywna i może zostać użyta przez Nabywcę niezwłocznie po wydaniu.

6.Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika – Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową w Sklepie Olsen.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1.Karta Podarunkowa może być wykorzystana w celu dokonania zakupu w Sklepie Olsen poprzez jej okazanie. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna, ważna i nieuszkodzona.

2.Użytkownik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę Sklepu Olsen o chęci dokonania płatności przy użyciu Karty Podarunkowej najpóźniej w momencie dokonywania płatności.

3.Przy zakupie Produktu z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, kwota rachunku zakupów Produktów dokonywanych przez Użytkownika zostanie pomniejszona o saldo Karty Podarunkowej. W sytuacji zwrotu środków pieniężnych na Kartę Podarunkową w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej (tj. w związku ze skorzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi), saldo Karty Podarunkowej zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą wartości zwracanego Produktu. W przypadku którejkolwiek z transakcji, zaksięgowanie zmiany salda (zmiany aktualnej wartości) Karty Podarunkowej następuje niezwłocznie po zakończeniu dokonywanych operacji zmniejszenia wartości bądź zwiększenia wartości.

4.Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie Produktu, który aktualnie dostępny jest w danym Sklepie Olsen.

5.W przypadku, kiedy wartość zakupionych Produktów będzie wyższa od aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy cen Produktów za pomocą karty płatniczej lub gotówki, a także przy użyciu innych środków płatniczych dopuszczonych przez Wydawcę. Użytkownik może wykorzystać przy jednej umowie sprzedaży klika Kart Podarunkowych. Wartość nominalna kilku Kart Podarunkowych sumuje się.

6.Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówki lub przelewu. Jeżeli wartość zakupionych Produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Użytkownik może wykorzystać przysługujące mu środki stanowiące równowartość aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej w ramach kolejnych zakupów Towarów.

7.Wydawca ma prawo odmówić realizacji umowy sprzedaży z wykorzystaniem Karty Podarunkowej lub dokonania innej transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej (tj. zasilenie Karty Podarunkowej, dokonanie zwrotu środków na Kartę Podarunkową) odpowiednio w następujących przypadkach:

a.upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;

b.gdy aktualna wartość Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;

c.uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej – Wydawca ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwie próby odczytania Karty Podarunkowej;

d.skutecznego zastrzeżenia zniszczonej Karty Podarunkowej,

e.gdy w Sklepie Olsen wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej – w czasie trwania awarii lub w czasie trwania czynności mających na celu przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wystawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy reklamacji przez Użytkownika.

2.Wszelkie reklamacje związane z nabywaniem i korzystaniem z Karty Podarunkowej można składać w szczególności drogą pisemną na adres: Czerniakowska 87A, 00‑718 Warszawa z dopiskiem „Karta podarunkowa – reklamacja” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: recepcja@olsen.pl.

3.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

4.Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Produktu z umową (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

§ 6. ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ Z WYKORZYSTANIEM KARTY PODARUNKOWEJ

1.Karta Podarunkowa nabyta w Sklepach Olsen nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w ramach reklamacji z tytułu rękojmi.

2.Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej Nabywca lub Użytkownik może zgłosić w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Olsen Fashion sp. z o.o. ul. Czerniakowska 87A, 00‑718 Warszawa lub recepcja@olsen.pl

3.W przypadku wad Produktu nabytego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w związku ze skorzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi, zwrot ceny Produktu nastąpi na nową Kartę Podarunkową.

5.Termin ważności środków zwróconych na nową Kartę Podarunkową wynosi 12 miesięcy od dnia ich zwrotu na nową Kartę Podarunkową.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NABYCIA KARTY PODARUNKOWEJ ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Z INNYMI PODMIOTAMI

1.W zakresie zakupu Karty Podarunkowej od innych podmiotów niż Wydawca, oferujących sprzedaż Kart Podarunkowych na odległość, z którymi współpracuje Wydawca, zastosowanie mają zasady odstąpienia oraz terminy do odstąpienia od umowy przewidziane w regulaminach udostępnionych przez ww. podmioty.

§ 8. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.W celu polubownego rozwiązania sprawy Nabywca lub Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z:

a.pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;

b.platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR), czyli europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów działającej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą;

c.prowadzonego przez wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

d.pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Nabywca zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem doręczonym mu przez Wydawcę.

2.W przypadku przekazania przez Nabywcę Karty Podarunkowej innemu Użytkownikowi, zobowiązuje się on do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim w Sklepach Olsen.

3.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4.Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie w każdym Sklepie Olsen oraz pod następującym adresem: www.eolsen.pl skąd można pobrać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.

5.Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a)zmiany przepisów prawa regulujących zasady nabywania i korzystania z Karty Podarunkowej wpływająca na prawa i obowiązki Wydawcy, Nabywcy lub Użytkownika;

b)zmiany podmiotu będącego Wydawcą;

c)zmiany zakresu lub świadczenia przez Wydawcę usługi nabywania i korzystania z Karty Podarunkowej spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

d)wprowadzenia nowych funkcjonalności związanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

6.O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Sklepach Olsen wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 roku. W przypadku zmiany Regulaminu – nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że niniejszy Regulamin pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych nabytych w czasie jego obowiązywania.

8.Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych z zastrzeżeniem poinformowania Nabywców i Użytkowników Kart Podarunkowych z odpowiednim wyprzedzeniem oraz możliwości zrealizowania Kart Podarunkowych nabytych przed zakończeniem programu na dotychczasowych warunkach.

do góry

Copyright 2022 EOlsen.pl Powered by: Shoper

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium