SZALEŃSTWO ZAKUPÓW -30% PRZY ZAKUPIE MIN. 2 SZTUK* (KOD: SZALENSTWO2024) ODKRYJ

Regulamin Olsen Prestige

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OLSEN PRESTIGE

w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.07.2021 r.

Program Lojalnościowy Olsen Prestige powstał z myślą o naszych stałych klientach, którym chcielibyśmy podziękować za zaufanie jakim nas obdarzają. Celem Programu jest premiowanie klientów, którzy dokonują regularnych zakupów w Salonach Olsen. Dzięki Programowi nasi klienci, którzy do niego przystąpią mają szansę na otrzymywanie:

• specjalnych ofert promocyjnych;

• rabatów przeznaczonych tylko dla Uczestników Programu;

• informacji o dostawach nowych kolekcji;

• dodatkowych rabatów na wybrane kolekcje;

• atrakcyjnych upominków/gadżetów (w salonach lub drogą pocztową);

• katalogów z prezentacją kolekcji na cały sezon;

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Olsen Prestige oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Rabatów i innych korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

§ 2. Definicje

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:

1. Formularz Przystąpienia – formularz składany w Salonie Olsen przez osobę przystępującą do Programu, zawierający dane osobowe tej osoby. Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. Formularz może zawierać pola do podania danych nieobowiązkowych, jednak w przypadku ich niepodania Organizator nie będzie miał możliwości przyznawania dodatkowych, okazjonalnych rabatów na podstawie tych danych.

2. Karta Klubu Olsen Prestige – plastikowa karta oznakowana logo Olsen wydawana nieodpłatnie Uczestnikom Programu służąca rejestracji Punktów i umożliwiająca skorzystanie z Rabatów oraz specjalnych ofert lub promocji oferowanych w ramach Programu. Karta Klubu Olsen Prestige nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

3. Organizator lub Olsen – Olsen Fashion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210010, NIP 5213293477, REGON 015755965, adres e-mail: olsenpolska@olsen.pl, numer telefonu (22) 501-11-00 (właściciel marki Olsen).

4. Produkty – artykuły damskie (odzież i akcesoria) oferowane do sprzedaży w Salonach Olsen, z wyłączeniem kart podarunkowych.

5. Program lub Program Lojalnościowy Olsen Prestige – Program Lojalnościowy Olsen Prestige, którego zasady określa Regulamin.

6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane z tytułu zakupu Produktów, naliczane w ramach Salda Punktowego po dokonaniu transakcji – zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

7. Rabat Okazjonalny - rabat w formie jednorazowej obniżki procentowej lub kwotowej ceny Produktów przyznawany Uczestnikowi, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu przestawienia mu spersonalizowanych komunikatów, ofert i korzyści marketingowych np. rabatów (skutek profilowania). Rabaty Okazjonalne przyznawane są w częstotliwości i w wysokości ustalanej każdorazowo przez Organizatora.

8. Rabat Powitalny – rabat w formie jednorazowej obniżki procentowej ceny Produktów przyznawany każdemu Uczestnikowi na pierwsze zakupy dokonywane w momencie przystąpienia do Programu Lojalnościowego Olsen Prestige, w wysokości ustalonej przez Organizatora na warunkach opisanych w Regulaminie.

9. Rabat Stały – rabat w formie stałej obniżki procentowej ceny Produktów, przyznawany Uczestnikowi, w czasie i w wysokości ustalonej przez Organizatora na warunkach opisanych w Regulaminie.

10. Rabat Urodzinowy – rabat w formie jednorazowej obniżki procentowej ceny Produktów, przyznawany Uczestnikowi w przypadku podania przez niego daty urodzenia, w czasie i w wysokości ustalonej przez Organizatora na warunkach opisanych w Regulaminie.

11. Rabaty – jako zbiorcza nazwa Rabatu Stałego, Rabatu Urodzinowego, Rabatu Powitalnego i Rabatu Okazjonalnego.

12. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego Olsen Prestige.

13. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.

14. Salon Olsen – stacjonarny punkt handlowy Organizatora biorący udział w Programie, znajdujący się w wykazie butików objętych Programem (szczegółowe informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://eolsen.pl/strona/sklepy oraz w Salonach Olsen).

15. Salon Olsen Outlet – stacjonarny punkt handlowy Organizatora typu outlet biorący udział w Programie, znajdujący się w wykazie butików Olsen objętych Programem (szczegółowe informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://eolsen.pl/strona/sklepy oraz w Salonach Olsen). W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia, zapisy dotyczącego Salony Olsen stosuje się również do Salonu Olsen Outlet.
16. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w § 4 Regulaminu i przystąpiła do Programu.

§ 3. Postanowienia ogólne
1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może:
a) rozpocząć zbieranie Punktów w Programie;
b) otrzymać Rabaty Stałe w zamian za zebrane Punkty;
c) otrzymać Rabat Urodzinowy, Rabat Powitalny oraz Rabat Okazjonalny;
d) otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, w tym gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Program prowadzony jest przez Organizatora.
4. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują regularnych zakupów Produktów w Salonach Olsen, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem oraz promocję marki Olsen.
5. Program prowadzony jest w Salonach Olsen zamieszczonych w wykazie dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://eolsen.pl/strona/sklepy oraz w Salonach Olsen.
6. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny, przy czym warunkiem uzyskania określonych Rabatów Stałych jest uzbieranie przez Uczestnika określonej w Regulaminie liczby Punktów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 Regulaminu.
8. Uczestnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Organizatora.
9. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.
10. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.
11. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści w celu przystąpienia do Programu.
12. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez wyraźnej i uprzedniej zgody Organizatora.
13. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
14. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych mu przez Organizatora lub przepisów prawa, w sposób, który pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu
1. Warunkami przystąpienia do Programu są:
a) zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie go; kartę może założyć każdy chętny, ale tylko osoby dokonujące w tym samym czasie pierwszego zakupu mogą otrzymać rabat powitalny.
b) wypełnienie i podpisanie Formularza Przystąpienia w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz przekazanie wypełnionego i podpisanego Formularza Przystąpienia pracownikowi Salonu Olsen;
c) pobranie Karty Klubu Olsen Prestige w Salonie Olsen.
2. W przypadku wypełnienia Formularza Przystąpienia w sposób nieczytelny lub niekompletny w zakresie danych obowiązkowych (w szczególności z brakiem podpisu) lub też w sposób budzący wątpliwości co do jego zgodności z prawdą Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wypełnionego Formularza Przystąpienia, bądź odmowy rejestracji Uczestnika.
3. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie opisanych w ust. 1 i 2 oraz przyjęcia Formularza Przystąpienia przez Organizatora osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem.
4. W przypadku wypełnienia i podpisania Formularza Przystąpienia w Salonie Olsen a następnie przekazania go pracownikowi Olsen, rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych osoby przystępującej do Programu do systemu przez pracownika Olsen w oparciu o te dane oraz polecenie wskazane przez osobę przystępującą do Programu w Formularzu Przystąpienia. Rejestracja wniosku w systemie nastąpi maksymalnie w terminie 21 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu przekazania go pracownikowi Salonu Olsen wypełnionego prawidłowo, czytelnie, kompletnie i zgodnie z prawdą. Za datę przekazania uznaje się datę wpisaną przez osobę przystępującą do Programu na Formularzu Przystąpienia.
5. Karta Klubu Olsen Prestige jest aktywna w momencie jej wydania przez pracownika Olsen.

§ 5. Karta Klubu Olsen Prestige
1. Karta Klubu Olsen Prestige pozostaje własnością Organizatora.
2. Karta Klubu Olsen Prestige wydawana jest nieodpłatnie.
3. Dopuszczalne jest posiadanie przez Uczestnika tylko jednej Karty Klubu Olsen Prestige przypisanej do jednego Salda Punktowego.
4. Karta Klubu Olsen Prestige może być używana na okaziciela Karty Klubu Olsen Prestige. Karta Klubu Olsen Prestige posiada numer identyfikacyjny karty przypisany do konta danego Uczestnika.

§ 6. Rabaty
1. Warunkiem otrzymania Rabatów jest przystąpienie do Programu, uzyskanie statusu Uczestnika i spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań przewidzianych Regulaminem.
2. Organizator może przyznać Uczestnikom kupony rabatowe, zniżki, prezenty i inne oferty specjalne w ramach Programu. Warunkiem przyznania wszelkich innych korzyści z tytułu posiadania statusu Uczestnika jest wyrażenie uprzedniej zgody przez Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych dotyczącej usług i produktów Organizatora poprzez wskazany kanał komunikacji. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu przyznania Uczestnikowi dodatkowych kuponów rabatowych, zniżek, prezentów i innych ofert specjalnych. Uczestnik może przystąpić do Programu również nie wyrażając zgód, o których mowa powyżej.
3. Uczestnicy będą informowani o przyznanym Rabacie Urodzinowym oraz Rabacie Okazjonalnym drogą elektroniczną (e-mail lub SMS).
4. Szczegółowe zasady przyznawania i wykorzystania zniżek innych niż Rabaty zostaną określone w odrębnych regulaminach.
5. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi, chyba że co innego wynika wprost z ich regulaminu.
6. Rabaty są naliczane od ceny brutto Produktów.

§ 7. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika
1. Punkty w Programie Lojalnościowym Olsen Prestige mogą być gromadzone jedynie przez Uczestnika, w ramach Programu, na zasadach określonych przez Organizatora w treści Regulaminu.
2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.
3. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe będzie od momentu otrzymania Karty Klubu Olsen Prestige przez Uczestnika.
4. Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika w ramach Salda Punktowego.
5. Punkty są przyznawane za zakup Produktów w Salonach Olsen. Punkty naliczane są od kwoty faktycznie zapłaconej za Produkty przez Uczestnika (cena brutto po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, zniżek i promocji).
6. Aktualny stan Salda Punktowego naliczonego w ramach konta Uczestnika jest udostępniany na życzenie Uczestnika w każdym Salonie Olsen, po podaniu danych umożliwiających zidentyfikowanie Uczestnika.
7. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania zapłaty za Produkty gotówką, bankową kartą płatniczą, voucherem i kartą podarunkową lub inną metodą udostępnioną przez Organizatora.
8. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.
9. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga dokonania zakupu Produktów w Salonie Olsen za minimum 25 (słownie: dwadzieścia pięć) zł brutto, wyrażenia przez Uczestnika woli skorzystania z Karty Klubu Olsen Prestige przed zakończeniem transakcji (tj. przed zakończeniem skanowania Produktów przez pracownika Salonu Olsen) oraz zeskanowania Karty Klubu Olsen Prestige przez personel Salonu Olsen lub podania przez Uczestnika danych umożliwiających personelowi Salonu Olsen odnalezienia go w bazie. Wyrażenie woli skorzystania z Karty Klubu Olsen Prestige po dokonaniu zapłaty za Produkty nie uprawnia do naliczenia Punktów na Saldzie Punktowym.
10. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć) wydane w Salonie Olsen w ramach jednej transakcji, na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt.
11. W przypadku złożenia reklamacji Produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w zakresie których naliczone zostały Punkty, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia Salda Punktowego (tzn. Uczestnik) lub inny posiadacz Karty Klubu Olsen Prestige zachowa Punkty naliczone przy zakupie reklamowanych Produktów. Postanowienie to ma zastosowanie do wszystkich Produktów zakupionych w Salonach Olsen.
12. Naliczenie Punktów w ramach Salda Punktowego następuje w czasie rzeczywistym tj. najpóźniej w terminie 72 godzin od dokonania zakupu Produktów w Salonie Olsen stanowiącego podstawę do ich naliczenia.
13. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
14. Każdy Uczestnik ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.

§ 8. Zasady wymiany Punktów na Rabaty Stałe oraz zasady wykorzystywania Rabatów Stałych przez Uczestnika
1. Po zgromadzeniu przez Uczestnika 40 (słownie: czterdziestu) Punktów, tj. równowartość 1000 zł, Punkty podlegają automatycznej wymianie na Rabat Stały w wysokości 5 % (pięć procent). Rabat Stały generowany jest nie później niż po 2 dniach roboczych od momentu zgromadzenia przez Uczestnika 40 Punktów na przypisanym mu Saldzie Punktowym.
2. Po zgromadzeniu przez Uczestnika 300 (słownie: trzystu) Punktów, tj. równowartość 7500 zł, Punkty podlegają automatycznej wymianie na Rabat Stały w wysokości 10 % (dziesięć procent). Rabat Stały generowany jest nie później niż po 2 dniach od momentu zgromadzenia przez Uczestnika 300 Punktów na przypisanym mu Saldzie Punktowym.
3. Rabaty Stałe opisane w pkt 1 i 2 nie sumują się.
4. Rabat Stały może zostać wykorzystany w przypadku zakupu Produktów o każdej wartości.
5. Uzyskanie przez Uczestnika któregokolwiek Rabatu Stałego nie wpływa na możliwość dalszego zbierania Punktów.

6. Uczestnik, dokonując zakupu Produktów w Salonie Olsen ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu Stałego. Z Rabatu Stałego nie można skorzystać dokonując zakupu Produktów w Salonie Olsen Outlet.
7. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów z Rabatu Stałego w Salonie Olsen (z wyłączeniem Salonu Olsen Outlet) zobowiązany jest okazać Kartę Klubu Olsen Prestige lub podać dane niezbędne do wyszukania go w bazie przez pracownika Olsen oraz zgłosić zamiar skorzystania z Rabatu Stałego przed rozpoczęciem transakcji (tj. przed rozpoczęciem skanowania Produktów przez pracownika Salonu Olsen). Weryfikacja rabatu stałego nie jest możliwa w przypadku awarii internetu
8. Obniżka ceny Produktów uzyskana przy zastosowaniu Rabatu Stałego lub innego Rabatu nie podlega wymianie na gotówkę lub inny środek płatniczy.

§ 10. Rabat Powitalny
1. Rabat Powitalny jest rabatem jednorazowym w wysokości 5%.
2. Rabat Powitalny ważny jest tylko w momencie dokonywania zakupów równocześnie ze złożeniem Formularza Przystąpienia. Po tym czasie Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z Rabatu Powitalnego.
3. Rabat Powitalny można wykorzystać we wszystkich Salonach Olsen i Olsen outlet

§ 11. Rabat Urodzinowy
1. Rabat Urodzinowy jest rabatem jednorazowym w wysokości 10%.
2. Rabat Urodzinowy ważny jest 30 dni od dnia jego otrzymania przez Uczestnika. Po tym czasie Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z Rabatu Urodzinowego.
3. Rabat Urodzinowy przysługuje Uczestnikowi tylko w przypadku, gdy podał Organizatorowi swoją datę urodzenia i wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych.
4. Rabat Urodzinowy jest przesyłany Uczestnikowi wiadomością mailową lub sms w miesiącu podanej przez niego daty urodzin.
5. Rabat Urodzinowy można wykorzystać we wszystkich Salonach Olsen.
6. Aby skorzystać z Rabatu Urodzinowego, Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę Klubu Olsen Prestige lub podać dane niezbędne do wyszukania go w bazie przez pracownika Olsen oraz zgłosić zamiar skorzystania z Rabatu Urodzinowego przed rozpoczęciem transakcji (tj. przed rozpoczęciem skanowania Produktów przez pracownika Salonu Olsen).

§ 12. Rabat Okazjonalny
1. Rabat Okazjonalny jest rabatem jednorazowym w wysokości każdorazowo ustalonej przez Organizatora.
2. Rabat Okazjonalny ważny jest tyle ile mówi regulamin. Po tym czasie Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z Rabatu Okazjonalnego.
3. Rabat Okazjonalny może zostać przyznany Uczestnikowi tylko w przypadku, gdy:
a. wyraził on zgodę na przetwarzanie w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) jego danych osobowych podanych w Formularzu Przystąpienia oraz liczby i rodzaju dokonywanych przez Uczestnika zakupów w celu przestawienia spersonalizowanych komunikatów, ofert i korzyści marketingowych np. rabatów, zniżek;
b. spełnił on dodatkowe warunki przewidziane przez Organizatora dla przyznawanego Rabatu Okazjonalnego;
c. wyraził on zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
4. Rabat Okazjonalny jest przesyłany Uczestnikowi wiadomością mailową lub sms.
5. Aby skorzystać z Rabatu Okazjonalnego, Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę Klubu Olsen Prestige lub podać dane niezbędne do wyszukania go w bazie przez pracownika Olsen oraz okazać wiadomość sms lub email o przyznanym Rabacie Okazjonalnym, ponadto zgłosić zamiar skorzystania z Rabatu Okazjonalnego przed rozpoczęciem transakcji (tj. przed rozpoczęciem skanowania Produktów przez pracownika Salonu Olsen).

§ 13. Sposób wykorzystania Rabatów
1. Uczestnik może wykorzystać Rabat Stały podczas zakupu Produktów w Salonach Olsen, ale nie może wykorzystać go w Salonie Olsen Outlet.
2. Uczestnik może wykorzystać Rabat Powitalny oraz Rabat Urodzinowy w Salonach Olsen i w salonach Olsen Outlet.
3. Uczestnik może jednocześnie skorzystać z Rabatu Stałego i Rabatu Okazjonalnego.
4. Uczestnik może jednocześnie skorzystać z Rabatu Stałego i Rabatu Urodzinowego.
5. Rabat Urodzinowy nie podlega łączeniu z Rabatem Okazjonalnym.
6. Rabat Urodzinowy i Rabat Okazjonalny łączą się z Rabatem Stałym w ten sposób, że w pierwszej kolejności naliczany jest Rabat Stały a od powstałej sumy odlicza się Rabat Urodzinowy lub Rabat Okazjonalny.
7. Rabaty nie łączą się z wyprzedażą sezonową.

§ 14. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Programie
1. Uczestnikowi w ramach Programu mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
2. Żadne promocje, zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej, a także Regulaminu.

§ 15. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym
1. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
2. Z ważnych powodów (wskazanych enumeratywnie poniżej) uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi przez Organizatora. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu (w szczególności naruszenie § 3 ust. 6, ust. 13 i 14 Regulaminu) lub dokonywanie oszustw lub nadużyć pozostających w związku z uczestnictwem w Programie. Za rażące naruszenie Regulaminu rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie: udostępnianie Karty Klubu Olsen Prestige osobom nieuprawnionym, podanie przez Uczestnika w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę, korzystanie przez Uczestnika z więcej niż 1 (jednej) Karty Klubu Olsen Prestige, użytkowanie Karty Klubu Olsen Prestige niezgodnie z przeznaczeniem czy dokonywanie transakcji pozornych mających na celu odniesienie przez Uczestnika korzyści majątkowej lub innej. Wypowiedzenie wymaga formy mailowej lub pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora z dopiskiem „Klub Olsen Prestige”.
3. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres olsenpolska@olsen.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Klub Olsen Prestige” lub składając oświadczenie w jednym z Salonów Olsen. Usunięcie uczestnika następuje w ciągu 14 dni roboczych.

§ 16. Utrata lub uszkodzenie Karty Klubu Olsen Prestige
1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klubu Olsen Prestige Uczestnik powinien zgłosić takie zdarzenie mailowo, na adres korespondencyjny Organizatora lub w dowolnym Salonie Olsen.
2. Karta Klubu Olsen Prestige, której dotyczy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zablokowania w terminie 14 dni roboczych od przekazania zgłoszenia Organizatorowi.
3. W przypadku zablokowania Karty Klubu Olsen Prestige, Punkty znajdujące się na Saldzie Punktowym Uczestnika nie przepadają, jednak w celu dalszego zbierania Punktów i korzystania z Rabatów konieczne jest przypisanie do Salda Punktowego Uczestnika nowej Karty Klubu Olsen Prestige.
4. W celu otrzymania nowej Karty Klubu Olsen Prestige, Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora. Uczestnik otrzyma wówczas w Salonie Olsen lub korespondencyjnie nową Kartę Klubu Olsen Prestige. Nowa Karty Klubu Olsen Prestige zostanie przypisana w terminie 14 dni roboczych do Salda Punktowego Uczestnika.

§ 17. Reklamacje
1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji Rabatów, sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona w szczególności na adres e-mail: olsenpolska@olsen.pl lub adres pocztowy Organizatora Olsen Fashion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A z dopiskiem „Klub Olsen Prestige”. Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Salonach Olsen Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.
4. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

§ 18. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prowadzenia Programu i wypełnienia postanowień Regulaminu.
2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora zostały opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu i można się z nimi zapoznać pod adresem: https://eolsen.pl/ są także dostępne u każdego pracownika Salonu Olsen.

§ 19. Zmiany Regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a) zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora;
b) konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora;
c) zmiana sposobu prowadzenia Programu (w tym przyznawania Rabatów) lub korzystania z Kart Klubu Olsen Prestige w ramach Programu spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznym;
d) wprowadzenie w ramach Programu dodatkowych przywilejów dla Uczestników (innych niż Rabaty określone w niniejszym Regulaminie);
e) ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;
f) zmiana formy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora;

g) wystąpienie nieścisłości bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu;
h) połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).
2. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Organizator, powiadomi Uczestników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Niezależnie, Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu przez ogłoszenie w Salonach Olsen.
3. Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia go o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik może dokonać drogą e-mailową na adres olsenpolska@olsen.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Olsen Fashion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A z dopiskiem „Klub Olsen Prestige”, a także zgłaszając takie oświadczenie w Salonie Olsen.
4. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyny.

§ 20. Zakończenie Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a) zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
b) konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
c) obiektywna ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;
d) zastąpienie Programu inną ekwiwalentną formą prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora;
2. O decyzji Organizatora dotyczącej zakończenia prowadzenia Programu Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w żadnym razie nie krótszym niż 30 dni przed jego planowanym zakończeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Niezależnie, Organizator poinformuje o zakończeniu Programu przez ogłoszenie w Salonach Olsen.

§ 21. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Organizator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Uczestnika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Uczestnika, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.
4. Uczestnik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Uczestnik może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Uczestnik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

§ 22. Postanowienia końcowe
1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Salonach Olsen, w siedzibie Organizatora, jak również pod adresem internetowym https://eolsen.pl/..
2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: Olsen Fashion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A, adres e-mail: olsenpolska@olsen.pl. Z Organizatorem można się skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu (22) 501-11-00.
3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

do góry

Copyright 2022 EOlsen.pl Powered by: Shoper

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium