WYPRZEDAŻ do -70%! Odkryj produkty już od 99 zł!

Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOLSEN.PL

W brzmieniu obowiązującym od dnia 14.05.2024

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy eolsen.pl prowadzony jest przez: Olsen Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000210010, posiadającą NIP: 521-329-34-77; REGON: 015755965, kapitał zakładowy 50,000 zł.

2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: eolsen.pl.

3. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres siedziby, pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@eolsen.pl, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w dni robocze pod numerem: +48 722 000 077 w godzinach 9-16.

4. Produkty podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) prosimy kierować na adres: OLSEN-ZWROT Magazyn Omnipack, Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn bud. DC04 rampa 40. O innych dostępnych metodach, dzięki którym dokonasz wygodnego i szybkiego zwrotu (odstąpienia od umowy) Produktów zakupionych w Sklepie, dowiesz się więcej tutaj.

5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych.

6. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta, Użytkowników, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Kupującymi na odległość zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7. Od 2010 roku Sprzedawca uczestniczy w programie amfor BSCI. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci.

§ 2. Definicje

1. Sprzedawca – Olsen Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000210010, posiadająca NIP: 521-329-34-77; REGON: 015755965, kapitał zakładowy 50,000 zł.

2. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: http://www.eolsen.pl, za pośrednictwem którego Kupujący i Użytkownik może złożyć Zamówienie i za pośrednictwem którego można świadczyć usługi drogą elektroniczną.

3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dowód zakupu – faktura elektroniczna (efaktura) wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

5. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto – wydzielona dla Kupującego po dokonaniu przez niego rejestracji przestrzeń Sklepu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie ze Sklepu, w ramach której gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.

8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9. Kupujący – zarówno Konsument, Przedsiębiorca, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

10. Miejsce wydania towaru – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

11. Moment wydania towaru – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Przedmiot umowy w posiadanie.

12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://eolsen.pl/platnosci.

13. Polityka prywatności – określa m.in. zasady przetwarzania przez Sprzedawcę (jako administratora danych osobowych) danych osobowych Kupujących/Użytkowników i prawa Kupujących/Użytkowników i obowiązki administratora danych osobowych, która znajduje się pod adresem: https://eolsen.pl/polityka-prywatnosci

14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

15. Produkt – towary, m.in. ubrania lub akcesoria oferowane w Sklepie.

16. Przedmiot umowy – Produkt, którego dotyczy umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.

17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością.

18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

19. Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie.

20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania towaru, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 3. Warunki ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.

3. Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać towary fabrycznie nowe, wolne od wad , legalnie wprowadzone na rynek polski zgodne z umową sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie (polski złoty) i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).

6. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem: https://eolsen.pl/dostawa. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.

7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zawarcia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: opisu Zamówienia wraz ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego Miejsca wydania towaru wydrukowanych: informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, wzoru formularza odstąpienia od umowy. Dowód zakupu w postaci faktury elektronicznej Sprzedawca przesyła na podany podczas zakładania Konta bądź podczas składana Zamówienia adres e-mail Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wskazać prawidłowy adres e-mail.

§ 4. Wymagania techniczne

1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji Zamówienia, Kupujący/Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące wymagania techniczne:

a. przeglądarki internetowe: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH;

b. rozdzielczość ekranu powyżej 1024 px;

c. włączenie w przeglądarce internetowej cookies.

2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać imię i nazwisko, login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego/Użytkownika.

5. Przeglądanie Produktów nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówienia przez Kupującego możliwe jest albo po założeniu Konta (i uzupełnieniu stosownych danych), albo przez podanie niezbędnych informacji w formularzu zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

6. W celu założenia Konta należy dokonać rejestracji, która następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, podając imię, nazwisko, login, adres e-mail i hasło.

§ 5. Zobowiązania Kupującego

1. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących/Użytkowników oraz dla Sprzedającego;

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§ 6. Zawarcie i realizacja umowy

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Sklepu.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do Koszyka Produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju Płatności;

d. wybór Miejsca wydania towaru;

e. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Kupujący, składając Zamówienie przez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu, składa Zamówienie Sprzedawcy w formie elektronicznej, co stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotów umowy. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który ma być wysłany Przedmiot umowy oraz numer telefonu i adres e-mail, jak również wybierze sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów opisanych odpowiednio na stronach: https://eolsen.pl/dostawahttps://eolsen.pl/platnosci.

5. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

6. Sprzedający oczekuje 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności na jego opłacenie przez Kupującego. Jeżeli przez ponad 5 dni roboczych Zamówienie nie zostanie opłacone, Sprzedawca anuluje Zamówienie.

7. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów – w najdłuższym terminie z określonych w Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia.

8. Przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania towaru, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 7 lit. b Regulaminu. Dowód zakupu w postaci faktury elektronicznej przesyłany jest przez Sprzedawcę na podany podczas zakładania Konta bądź podczas składana Zamówienia adres e-mail Kupującego.

9. Przed złożeniem Zamówienia prosimy o upewnienie się, że formularz Zamówienia zawiera poprawne oraz kompletne dane Kupującego wskazane w § 6 ust. 4 Regulaminu niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia. Kupujący ma możliwość poprawienia lub uzupełnienia swoich danych kontaktowych, kontaktując się ze Sprzedawcą mailowo lub telefoniczne – dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w § 1 ust. 3 Regulaminu.

W przypadku anulowania Zamówienia już opłaconego przez Kupującego Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Kupujący przy składaniu Zamówienia.

W przypadku podania niepoprawnych lub/i niekompletnych danych – Sprzedawca, o ile będzie to możliwe, skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia/poprawienia danych Kupującego. Jeżeli kontakt będzie niemożliwy lub bardzo utrudniony, Sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych od momentu podjętej próby kontaktu z Kupującym anuluje złożone przez Kupującego Zamówienie, a jeżeli próba kontaktu była niemożliwa z powodu braku podania prawidłowych danych kontaktowych, anulowanie Zamówienia nastąpi po 7 dniach (o ile nie zostaną one uzupełnione w tym czasie przez Kupującego).

10. W sytuacji, w której pomimo podjętej próby doręczenia Zamówienia Kupującemu, Kupujący nie odbierze przedmiotowego Zamówienia, po wyczerpaniu możliwego terminu przewidzianego przez operatora pocztowego lub przez prywatną firmę kurierską na dostarczenie Zamówienia - Sprzedawca zastrzega prawo do anulowania nieodebranego Zamówienia Kupującego. Anulowanie Zamówienia nastąpi również, gdy zgodnie z preferencją Kupującego Zamówienie zostało dostarczone do wskazanego przez Kupującego punktu odbioru przesyłek – a Zamówienie nie zostanie odebrane w przewidzianym na to czasie określonym przez operatora pocztowego lub prywatną firmę kurierską przez Kupującego.

W przypadku anulowania Zamówienia już opłaconego przez Kupującego Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Kupujący przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, na podstawie niniejszego paragrafu, przysługuje wyłącznie Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W związku z realizacją prawa do odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu dostarczenia Przedmiotu umowy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub innej osobie trzeciej (innej niż przewoźnik) wskazanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub na formularzu dostępnym pod adresem: https://eolsen.pl/zwroty-i-reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Przedmiot umowy Sprzedającemu niezwłocznie, na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odsyła Przedmiot umowy na własny koszt, chyba że obowiązujący regulamin promocji stanowi inaczej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu umowy, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu umowy.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta Produktu Sprzedawcy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Przedmiotu umowy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji, czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy.

13. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8. Reklamacja

1. W przypadku wystąpienia niezgodności zakupionego u Sprzedawcy Przedmiotu umowy z umową Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorą na prawach konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 1 ust. 4 Regulaminie adres.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności: zwięzły opis niezgodności Przedmiotu umowy z umową, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z niezgodnością Przedmiotu umowy z umową.

5. W przypadku umowy z Konsumentem lub z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli niezgodność Przedmiotu umowy z umową została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

6. W odniesieniu do towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 roku Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli jednak rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Przedmiotu umowy z wadą pozostaje do wartości Przedmiotu umowy bez wady.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta lub od Przedsiębiorcy na prawach konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana – przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

12. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

13. W odniesieniu do towarów zakupionych od dnia 1 stycznia 2023 roku Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli Przedmiot umowy jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany towaru na nowy. Sprzedawca jest obowiązany naprawić lub wymienić towar niezgodny z umową w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

14. Sprzedawca może zamiast zaproponowanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta naprawy dokonać wymiany albo zamiast wymiany dokonać naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności Przedmiotu umowy z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów ze strony Sprzedawcy.

15. W sytuacji gdy naprawa lub wymiana Przedmiotu umowy na nowy zgodnie z pkt § 8 ust. 13 powyżej będą niemożliwe do zrealizowania w rozsądnym czasie lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu umowy do zgodności z umową, o czym powiadomi Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Przedmiotu umowy z umową, wartość Przedmiotu umowy zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Przedmiotu umowy do zgodności z umową.

16. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w stosunku do towarów zakupionych po 1 stycznia 2023 roku, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Przedmiot umowy podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Przedmiot umowy na swój koszt.

17. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

18. Wyłącznie w przypadku:

a. wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w § 8 ust. 15 powyżej;

b. gdy Sprzedawca próbował naprawić Przedmiot umowy, ale brak zgodności Przedmiotu umowy z umową występuje nadal;

c. gdy Sprzedawca nie doprowadził Przedmiot umowy do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami wskazanymi w § 8 ust. 13-15;

d. gdy brak zgodności Przedmiotu umowy z umową jest bardzo istotny;

e. gdy z oświadczenia Sprzedawcy lub innych okoliczności wynika, że Sprzedawca nie naprawi lub wymieni Przedmiotu umowy w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Przedmiotu umowy albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Przedmiotu umowy niezgodnego z umową pozostaje do wartości Przedmiotu umowy zgodnego z umową.

19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli niezgodność Przedmiotu umowy z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Roszczenie o wymianę lub naprawę Przedmiotu umowy przedawnia się z upływem sześciu lat, licząc od dnia stwierdzenia niezgodności Przedmiotu umowy z umową.

20. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Przedmiotu umowy z umową jest nieistotna.

21. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta - nie później niż w terminie 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

22. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Opisana w zdaniu poprzednim procedura ma odpowiednie zastosowanie do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

23. Jeżeli z powodu niezgodności Przedmiotu umowy z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

24. Upływ żądanego terminu do stwierdzenia niezgodności z umową nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca niezgodność z umową podstępnie zataił.

25. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do reklamacji, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji, czy zawarta przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy skorzystanie z prawa do reklamacji jest możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia reklamacji.

§ 9. Dane osobowe

1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego/Użytkownika związane z jego danymi osobowymi.

2. Dane osobowe Kupującego/Użytkownika zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, a jeżeli Kupujący/Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem Zamówienia, ale również korzystaniem ze Sklepu przed i po złożeniu Zamówienia, zawiera Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://eolsen.pl/polityka-prywatnosci.

§ 10. Polubowne rozwiązywanie sporów

1. W celu polubownego rozwiązania sprawy Konsument może skorzystać z:

a. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;

b. platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR), czyli europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów działającej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr;

c. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą;

d. prowadzonego przez wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

e. pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

§ 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W związku z prowadzeniem Sklepu Sprzedawca świadczy bezpłatnie na rzecz Kupującego/Użytkownika w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a. przeglądania Produktów,

b. składania Zamówień,

c. formularza rejestracji,

d. formularza logowania się do Konta,

e. korzystania z funkcjonalności Konta w Sklepie,

f. newsletter,

g. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Sklepie.

2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych. Celem ochrony takich danych Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

3. Kupujący/Użytkownik może składać reklamacje związane z działaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie w każdy sposób, na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca ustosunkuje się do takiej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Umowa o korzystanie z funkcjonalności Sklepu połączonych z Kontem, w tym m.in. przeglądania Produktów, zarządzania funkcjonalnościami i Kontem, zostaje zawarta na czas nieoznaczony z momentem rejestracji Konta. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć usługę Konta, wybierając odpowiednie ustawienia w Koncie.

§ 12. Faktury elektroniczne

1. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i udostępnienie (przesłanie) przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas zakładania Konta w Sklepie bądź podczas składania Zamówienia. Kupujący zobowiązany jest wskazać prawidłowy adres e-mail.

2. Formatem faktury elektronicznej jest format PDF (Portable Document Format).

3. Wycofanie zgody oznacza brak akceptacji Regulaminu i tym samym brak możliwości skorzystania z usług Sprzedawcy.

4. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego/Użytkownika. Nie powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Sklepu, w tym w szczególności sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym/Użytkownikiem i Sprzedawcą,

b. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Sklepu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia działalności przez Sprzedawcę organu administracji publicznej lub - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym/Użytkownikiem i Sprzedawcą,

c. zmiana sposobu prowadzenia Sklepu spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Kupującemu/Użytkownikowi, w tym modyfikacja sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu;

e. wystąpienie nieścisłości bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu;

f. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący/Użytkownicy będą powiadamiani przez publikację aktualnej wersji regulaminu na stronie internetowej Sklepu, a Kupujący posiadający Konto zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub w Zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przypadku Kupujących, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia Regulaminu Kupujący może dokonać drogą e-mailową na adres kontakt@eolsen.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Olsen sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A z dopiskiem „Regulamin Sklepu”. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Kupującego i Sprzedawcę umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin” znajdującej się na stronie Sklepu (https://eolsen.pl/regulamin-sklepu-internetowego). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 14.05.2024 roku.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wcześniej obowiązujące regulaminy sklepu internetowego:
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 05.06.2023 do 13.05.2024 - Kliknij Tutaj
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 01.01.2023 do 05.06.2023 - Kliknij Tutaj
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 18.02.2022 do 31.12.2022 - Kliknij Tutaj
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 01.05.2021 do 17.02.2022 - Kliknij Tutaj
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 26.02.2021 do 30.04.2021 - Kliknij Tutaj
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 23.01.2021 do 25.02.2021 - Kliknij Tutaj

do góry

Copyright 2022 EOlsen.pl Powered by: Shoper

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium